Houten beeld St. Joris

Herinnering aan een verdwenen schuttersgilde

In de 15de eeuw had Weert 3 Schuttersgilden, het Sint Jorisgilde, het Hubertusgilde en het Sint Catharinagilde. Alleen laatstgenoemd gilde bestaat nog, de andere twee zijn begin 20ste eeuw opgeheven. Dit houten beeld van St. Joris herinnert aan het St. Jorisgilde. Lees meer over deze heilige .

St. Joris

Sint-Joris is een van de heiligen waarvan wordt aangenomen dat hij nooit heeft geleefd. De eerste vermeldingen over Joris zijn honderden jaren na zijn veronderstelde marteldood (rond het jaar 300) opgetekend. Het is ook niet duidelijk waar deze Sint-Joris geleefd zou hebben, men plaatst hem aan de Afrikaanse kust maar ook in Klein-Azië. Sint-Joris wordt traditioneel afgebeeld met een draak, die hij volgens de overlevering zou hebben gedood. De draak staat hierbij symbool voor het heidendom. Het verslaan van de draak symboliseert de bekering van een heidens land of stad tot het christendom

Wooden statue of St George

Remembrance of a vanished marksmen’s guild

In the 15th century, Weert had 3 Archers’ Guilds, the Saint George Guild , the Hubertus Guild and the Sint Catharine Guild. Only the latter guild still exists, the other two were disbanded in the early 20th century. This wooden statue of St Joris commemorates the St Joris guild. Read more about this saint.

St. George

St George is one of the saints believed never to have lived. The first mention of St George was recorded hundreds of years after his supposed martyrdom (around the year 300). It is also not clear where this Saint George would have lived; people place him on the African coast but also in Asia Minor. Saint George is traditionally depicted with a dragon, which he is said to have killed. Here, the dragon symbolises paganism. Defeating the dragon symbolises the conversion of a pagan country or city to Christianity.